top of page
Søk

Interpellasjon - Kommunale anskaffelser – bruk av utvidet egenregi

Kommunen bruker store midler på anskaffelser, og har derfor en betydelig innkjøpsmakt. Det er viktig at kommunen gjennomfører sine innkjøp slik at eksterne aktører og lokalt næringsliv kan delta i kon­kurranser om kommunale anskaffelser. Dette kan styrke kommuneøkonomien og utvikle lokal­samfunnet.


Kommunen har stor frihet til å organisere og utøve virksomheten sin slik den finner hensikts­mes­sig. Imidlertid skal alle kontrakter som omfatter kjøp av varer og tjenester, følge reglene om offentlige anskaffelser.


I en tidligere interpellasjon angående Askøy Kommunale Eiendomsselskap AS, ble det stilt spørs­mål om kommunale oppdrag tildelt dette selskapet, samt innkjøp foretatt av selskapet selv, skulle håndteres i samsvar med reglene om offentlige anskaffelser. Ordfører svarte at disse inn­kjøpene ikke var omfattet av dette regelverket fordi oppdragene ble ansett utført som utvidet egenregi.


Det er to vilkår som skal være oppfylt for at kommunale anskaffelser kan defineres som utvidet egenregi når kontrakter tildeles direkte til det kommunale eiendomsselskapet. Vilkårene, som må oppfylles for at innkjøpene kan unntas fra anskaffelsesregelverket, er:


  • Kommunen må utøve en tilsvarende kontroll over eiendomsselskapet som over egen virksomhet (kontrollkriteriet)

  • Den vesentlige delen av aktiviteten til eiendomsselskapet må være utført for kommunen som oppdragsgiver (aktivitets- eller omsetningskriteriet)


For næringsaktører er det prinsipielt viktig at kommunen følger anskaffelsesreglementet. Siden Askøy Kommunale Eiendomsselskap AS både får og tildeler kontrakter som kan være interes­sante for ulike næringsvirksomheter, er det viktig at vurderingene av om disse oppdragenene kan unntas reglene for offentlige anskaffelser, er åpne og etterprøvbare.


På bakgrunn av reglene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser, stilles derfor følgende spørs­mål til ordfører:


  • Hvordan begrunnes det at kommunen kan styre virksomheten i det kommunale eiendoms­selskapet på samme vis som kommunens egen virksomhet?

  • Har kommunen eierstyringsmekanismer overfor eiendomsselskapet som går utover aksjelovens generelle regler?

  • Hvordan begrunnes det at mer enn 80 % av virksomheten til det kommunale eiendoms­selskapet, inklusiv datterselskaper, retter seg mot kommunen som oppdragsgiver?0 kommentarer

Commentaires


bottom of page