top of page
Søk

Politisk sommerferie

På torsdag ble «sesongens» siste kommunestyremøte holdt. Møtet markerte slutten på en spesiell politisk vår. På grunn av koronakrisen, har vi hatt flere nettmøter. Denne gangen var vi samlet i kulturfabrikken i Hetlevik. Selv om videomøter fungerer, er det bedre å møtes fysisk. Debatter og møtebehandling løper lettere når vi sitter i samme rom.


Mange saker hadde hopet seg opp til det siste møtet. Sakslisten var lang. Flere viktige saker skulle behandles. Møtedagen strakk seg derfor fra tidlig morgen til sein ettermiddag.


Den første saken vi diskuterte, var et krav om lovlighetskontroll av vedtaket om å legge ned Askøy Forum barnehage. Askøylisten, sammen med AP, MDG og Rødt, hadde fremmet dette kravet. Vi mener at en ikke kan legge ned en barnehage gjennom et benkeforslag fremmet i samme møtet som vedtaket blir gjort. Dette fratar foreldre og andre berørte parter muligheten til å komme med høringsinnspill og til å medvirke i prosessen. I tillegg vil vi ikke få utredet og opplyst hva som er til barnas beste. Med 18 mot 17 stemmer fikk posisjonen flertall for å opprettholde vedtaket om å legge ned Askøy Forum barnehage. Det betyr at lovligheten til nedleggingsvedtaket skal vurderes av fylkesmannen. Vi i Askøylisten mener at prosessen rundt nedleggelsen av den kommunale barnehagen på Ravnanger, har vært udemokratisk uten reell mulighet for medvirkning fra berørte parter. Etter vår mening, blir barnehagen nedlagt på grunn av et politisk spill i posisjonen.


En annen viktig sak som ble diskutert, var kommunens årsmelding og årsregnskap for 2019. Debatten viste tydelig de politiske skillelinjene mellom posisjonspartiene og oss som er i opposisjon. Flere i posisjonen trakk fram at vedtaket om å fjerne eiendomsskatten, markerte en ny kurs for kommunen. Sammen med betydelige kostnadskutt, vil dette gi en bedre økonomi for kommunen ble det sagt. Hvilke konsekvenser det vil gi for tjenestetilbudet ble det snakket mindre om. Askøylisten påpekte at kommunens kostnader fortsatt er betydelig høyere enn inntektene. Det tæres derfor hardt på oppsparte midler. Slik kan det ikke fortsette, men dessverre, utsiktene for økonomien til Askøy er ikke lyse. Det må vi bare fastslå på grunnlag av tallenes tale.


Mange var også opptatt at 2019 hadde vært et spesielt år for kommunen. I tillegg til at eiendomsskatten plutselig ble fjernet, hadde vi enda en vannkrise. 2019 var også preget av at de politiske frontene var steile, og at samarbeidsklimaet i lokalpolitikken var dårlig.


I møtet på torsdag var det en generell enighet om at en sikker vannforsyning og trygt vann skal være en høyt prioritert oppgave for kommunen. Tilsyn fra fylkesmannen har vist at vi har store utfordringer på avløpssiden også. Askøylisten ga uttrykk for at det nå er viktig at vi får på plass hovedplaner for vann og avløp. Dette er strategiske styringsdokumenter som skulle vært på plass i 2016. Når disse mangler, kan vi risikere at investeringer og tekniske løsninger blir tilfeldige og lite målstyrt.

Askøylisten er også betenkte over at kommunen ikke oppfyller drikkevannsforskriftens krav om «opplysningsplikt til abonnentene». Under vannkrisen i fjor, kunne vi på kommunens hjemmesider følge med på analyseresultatene fra vannprøvene som ble tatt. Etter vannkrisen, har kommunen ikke lagt ut analyseresultater som gir informasjon om vannkvaliteten fra de kommunale vannverkene. Dette er uheldig, fordi det kan bidra til at innbyggere fortsatt har manglende tillit til drikkevannet. Åpenhet og god informasjon er en forutsetning for at kommunen skal kunne gjenvinne tillit og styrke omdømmet sitt.


Vi hadde en omstridt reguleringsplan til behandling. Skarpevardane ligger i et populært turområde på Øvre Kleppe, ikke langt fra Dyrdalsfjellet. Planen overlapper også området der kommunen skal bygge to høydebasseng for å gi en stabil og sikker vannforsyning til de tettest befolkede områdene i sør. På vegne av alle opposisjonspartiene, fremmet Askøylisten et forslag om å endre omfanget av planen og stille krav til gjennomføringen. Vi mener at turstiene i området må bevares; planen må ikke forsinke byggingen av et nytt høydebasseng; en kan ikke starte utbygging før vi har tilfredsstillende kommunale avløpsrenseanlegg og utbyggingen må ta hensyn til å bevare naturmangfoldet i området. Vi trodde dette skulle være vektige argumenter for å endre planforslaget, men vi ble nedstemt av Høyre, FrP, SP, Pensjonistpartiet, KrF og Venstre. Det virker som disse prioriterer vekst foran andre viktige hensyn.

Posisjonen ønsker at Askøy Kommunale Eiendomsselskap AS skal overta forvaltningen og driften av Sjoddien og andre sentrale kommunale eiendommer. Hvordan dette skal bedre vedlikehold, utvikling og drift av eiendommene, har det ikke blitt gitt noen god forklaring på. På torsdag skulle kommunestyret gi ordfører fullmakt til å gjennomføre generalforsamling i eiendomsselskapet. Siden kommunestyret, som utøver eierskapet i eiendomsselskapet, generelt får lite informasjon om virksomheten i eiendomsselskapet, foreslo Askøylisten at ordfører i generalforsamlingen skulle få styret til å utarbeide en årsberetning for året 2019. Dette mener vi er nødvendig for å vurdere om selskapet har kompetanse, kapasitet og økonomiske ressurser til å ta på seg større nye oppgaver på vegne av kommunen. Uforståelig nok, ble dette forslaget stemt ned av posisjonen. Kommunestyret, som eier av eiendomsselskapet, vil derfor ikke få noen utfyllende informasjon om hva eiendomsselskapet har drevet med i 2019. Gjennom dette vedtaket, står ikke kommunestyret frem som et organ som ønsker åpenhet og utfyllende informasjon om virksomheten i det kommunale eiendomsselskapet. Vi i Askøylisten mener det er svært betenkelig.


Dessverre ble det ikke tid til å behandle alle interpellasjonene i møtet. Ordfører avsluttet møtet med å informere om at hun ville ta initiativ til en forbedringsprosess for å bedre samarbeidet i kommunestyret. Så lenge denne prosessen ikke prøver å dekke over politiske uenigheter eller begrense den frie politiske debatten i kommunestyret, er det sikkert et fornuftig tiltak.

Askøylisten vil benytte anledningen til å ønske kommunens innbyggere og politiske kollegaer en riktig god sommer. Vi ser frem til en spennende, og krevende, politisk høst.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page